Inschrijven

Algemene Voorwaarden

 • Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ROC bvba worden tegengeworpen indien ROC bvba er uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk in toegestemd heeft.
 • Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van ROC bvba. Een overeenkomst komt tot stand vanaf de inschrijving door de cursist/klant voor een welbepaalde opleiding.
 • Het inschrijvingsgeld is volledig verschuldigd voor de gehele opleiding vanaf de start van de opleiding, ongeacht de aan-
  of afwezigheid van de cursist en ongeacht het vroegtijdig afbreken van de opleiding door de cursist.
  Tot 1 week vóór de start van de opleiding kan je kosteloos annuleren. Bij annulatie minder dan 1 week voor de start is de helft van inschrijvingsbedrag verschuldigd.
  Annulatie is alleen schriftelijk mogelijk (mail – post).
  Om kosten te vermijden kan u altijd gratis een deelnemer laten vervangen.
  Na de start van de opleiding is geen teruggave van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
 • Cursus, examen en attest zijn inbegrepen in de prijs
 • ROC bvba is een geregistreerde dienstverlener bij het agentschap voor innoveren & ondernemen en is gekend onder het erkenningsnummer[DV.O219006]. Het inschrijvingsgeld voor bepaalde opleidingen aangeboden door ROC bvba kan gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques en/of KMO-portefeuille. Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding te gebeuren.
 • De cursist /klant is uitsluitend verantwoordelijk voor een tijdige aanvraag van de opleidingscheques en/of KMO-
  portefeuille. Meer informatie hieromtrent kan bekomen worden op de website www.vlaio.be.
  ROC bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verval van opleidingscheques en/of een weigering van tussenkomst van de KMO-portefeuille.
 • De cursist is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ROC bvba, in het bijzonder m.b.t. de betaling van de factuur.
 • Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ROC bvba en moeten betaald worden binnen 30 dagen na datum factuur. Het gebruik van opleidingscheques en/of KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige en gehele betaling van de factuur.
 • Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 50euro ten titel van conventioneel schadebeding. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 1 % per maand of gedeelte van een maand.
 • Ingeval van niet-betaling op de vervaldag behoudt ROC bvba zich het recht om de inschrijving van de cursist voor andere opleidingen te annuleren.
 • De bedragen die de cursist/klant aan ROC bvba verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van ROC bvba, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de cursist/klant meent aanspraak te kunnen maken tegen over ROC bvba. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de cursist/klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ROC bvba uit te stellen of op te schorten.
 • ROC bvba heeft steeds het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat ROC bvba hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en kan het reeds betaalde inschrijfgeld worden
  terugbetaald.
 • De cursist verklaart kennis genomen te hebben van het examenreglement van het centrum. Op eenvoudige vraag kan hiervan een kopie verkregen worden. De cursist verklaart zich akkoord met het eigen agogisch project van het centrum.
 • Deelname aan de opleiding gebeurt geheel op eigen risico van de cursist. De cursist neemt kennis van het feit dat ROC bvba niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding , noch voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld, door welke
  oorzaak ook, direct of indirect veroorzaakt vóór, tijdens of na de opleiding.
 • Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

  .